ПОЛИТИКА  ЗА  КАЧЕСТВО

В  съответствие  с  националните  и международните  стандарти  и  разработки,  да  осигурим  ефективни здравни  услуги,  непрекъснато  подобряване  на качеството  на  услугите  и  систе–мата  за  начество,  повишаване    информираността  на служителите  и  удовлетвореността  от  безопастността  на  пациентите  и  служителите.

 

ЕКОЛОГИЧНА  ПОЛИТИКА

Вярваме, че  всички живи  същества,  особено  хората, трябва  да  живеят  здравословен  живот  в   чиста  среда. Основната  ни  цел  е  да  се  грижим  за  здравето  на  хората,  като  не  забра– вяме  отговорността  си  към  околната  среда,  да  продължим   по  начертания  път  заедно  с  нашия  млад  и  динамичен  персонал.

 

ПОЛИТИКА  ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ  И БЕЗОПАСНИ  УСЛОВИЯ  НА  ТРУД

Политиката  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд,  която  приемаме  се  основава  на  уважение  към  човека  и  околната  среда  в  която  живеем.Практиката  за  здравословни  и безопасни  условия  на  труд  във  всички  области  в  които  работим  е от  първостепенно  значение  за  нас.  За  да  се  осигури  безопасна  и здравословна  работна  среда, всеки  е  длъжен  да  направи  това,  което  е  необходимо  в  рамките на  техните  правомощия. Една  от  най–важните  ни  цели  е  да  защитим  всички  наши  служители,  пациенти  и  околната среда  от  възможните  рискове  на нашата  работа.

 

ЦЕННОСТИ

Услуги, ориентирани  към  пациента

Добро  качество  и безопасни  здравни  услуги

Удовлетвореност  на  пациентите  и  служителите

Зачитане  на  околната  среда             

 

БИЗНЕС  ЦЕЛИ

В съответствие с националното и международно развитие да бъдем регионален здравен център с качествени здравни услуги.

 

БИЗНЕС  ЦЕЛИ

Повишаване удовлетвореността на пациентите и служителите

Повишаване на практиките за безопастност на пациентите и служителите

Повишаване на здравните услуги

Увеличаване на технологичните съоръжения