ÇALIŞAN ADAYI İŞ BAŞVURU AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun 10. Maddesi ile aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla LÜLEBURGAZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (Özel Medikent Hastanesi, Kurum) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak LÜLEBURGAZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ VE ÖRNEK VERİ TÜRLERİ

İLGİLİ KİŞİ

KİŞİSEL VERİ ÜST KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ ALT KATEGORİSİ

ÇALIŞAN ADAYI

KİMLİK BİLGİSİ

AD, SOYAD

İLETİŞİM BİLGİSİ

ADRES, E-POSTA, TELEFON, İL, İLÇE, POSTA KODU

EĞİTİM VE İŞ BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ, CV EKİ

HUKUKİ İŞLEM BİLGİSİ

LOG KAYITLARI, IP ADRESİ

RESİM

VESİKALIK FOTOĞRAF

3. KİŞİSEL VERİLERN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri kuruma açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan ve size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak kanunun 4.,5.,6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 

  • Çalışan adayların başvuru, seçme, değerlendirme ve işe alma süreçlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi.
  • İletişimin sağlanması.
  • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi
  • Referans gösterilen kişilerle bilgi teyidi.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLEN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan çalışan adayı kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak Çalıştığımız Kamu/ Özel sigorta şirketleri, Diğer kamu kurumları, çalıştığımız üçüncü kişi ve kuruluşlar ile kanunun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

      Kurum, kişisel verileri doğrudan çalışan adayların kendisinde, kişilerden; e-posta, faks, websitesi, posta kariyer hizmeti veren iş ortakları tarafından fiziki, elektronik ortamlardan, çalışan adayının başvurusu ile elde edilerek kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

  • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız
  • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
  • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız
  • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz.
  • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu.

6. VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVK kanunu 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olara, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla kuruma yazılı olarak şahsen başvurarak gerekli değişiklik güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Belirtilen yöntem ile taleplerinizi bize iletmeniz durumunda şirket talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, kurum tarafından kişisel verileri koruma kurumu tarafından belirlenen tarifece ücret alınabilir.