Karpal Tünel Sendromu - El Bileği Sinir Sıkışması

Karpal Tünel Sendromu - El Bileği Sinir Sıkışması
Ellerde ağrı ve uyuşma ile başlayan ve bu şikayetlerin özellikle geceleri uykudan uyandırma dercesinde olduğu bir hastalıktır. Temel problem ele giden bir sinirin (Nervus Medianus - Median Sinir) el bileği çevresinde geçtiği bir kanalda çevre kılıf tarafından sıkışmasıdır. Karpal tünel, bilek düzeyinde bulunan median sinirin geçtiği bir kanaldır. Boyun bölgesinden çıkıp bileğe kadar uzanan median sinir elde birçok kasın uyarılmasını üstlenir. İşte bu kanal boyunca median sinir çeşitli nedenlerden dolayı el bileğinde basıya uğrarsa, sinir sıkışmaları arasında en sık görülenKarpal Tünel Sendromu ortaya çıkabilir.Karpal Tunel Sendromu, üst ekstremite (kollarda)deki en yaygın tuzak nöropatisidir. Median sinir, bilek çizgisinin hemen altında Karpal Tunel içindeki seyrinde basıya uğrar. Genellikle orta yaşlı insanlarda görülür. Kadınlarda rastlanma oranı erkeklere nazaran 4 katı fazladır. Vakaların yarısında tutulum her iki eldedir.
Nedenleri
Çoğunlukla meslek veya hobi ile ilişkili olabilir.
 • El veya bileğin sürekli tekrarlayan hareketi Örn. Marangozlar,el işi yapanlar
 • Alet veya diğer nesnelerin tekrarlanan kuvvetli yakalanması veya sıkıştırılması.
 • El veya bileğin kaba pozisyonları, bilek ekstansiyonu, ulnar deviasyon veya özellikle zorlu bilek fleksiyonu.
 • Karpal tunel üzerine direkt basınç. Bilgisayar mausunu uzun süre kullanmak
 • Vibrasyon yapan el aletlerinin kullanımı.
 • Diabetes Mellütis-şeker hastalığı
 • Hipotiroidizm-guatr
 • Akromegali
 • Romatoid Artrit-romatizma
 • Gut
 • Aşırı şişmanlık
 • Lokal travma
 • Gebelik sırasında geçici olarak görülebilir.

Bulgu ve Belirtiler
Karpal Tunel Sendromunda fizik muayenede çok fazla bir şey tespit edilemiyeceği için daha çok hastanın anamnezi (hikayesi) ve şikayetleri değerlendirilmelidir.
Belirtileri
 • Parmaklarda uyuşma ve keçelenme
 • Bilekten kola uzanan ani ve keskin ağrı
 • Parmaklarda yanma hissi
 • Daha çok sabahları görülen şişlik ve el krampları
 • Başparmakta güç kaybı
 • El ve bilek ağrısıyla uyanma
 • Elde uyuşma , Nöropraksi
1.Duyu bozuklukları; Karakteristik olarak hastalar geceleyin "uyuşuk el" ile uyanırlar ve el sallayarak veya sarkıtılarak veya parmakları ovalıyarak hafifletmeye çabalarlar. Uyuşukluk, baş parmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının yarısını kapsar. Ayrıca avuç içinde yukarıda sayılan parmaklar ile el bileği eklemi arasında kalan alanda da duyu bozuklukları hissedilir. Bazı vakalarda uyuşukluk, koldan omuza kadar yayılabilir.,
2.Elde kuvvetsizlik : Özellikle el sıkma esnasında hissedilir.
3.Tenar adelelerde erime : Karpal tunelin pek çok hekim tarafından biliniyor olmasından dolayı, adelelerde erime başlamadan teşhis edildiği için pek rastlanan bir belirti değildir.
4.Phalen Testi : 30 - 60 saniye süre ile bileğin tam fleksiyonu ( içe bükülmesi ) ağrı ve duyu bozukluklarını artırır/ortaya çıkartır. % 80 vakada pozitiftir.
5.Tinel Bulgusu : Karpal tunel üzerine hafifçe vurmak ile median sinir dağılımında parastezi ve ağrı; vakaların % 60 ında pozitiftir.
6.İskemik test etme : Tansiyon aletinin manşonu ön kola yerleştirilir 30 - 60 saniye süre ile şişirilir bu esnada ağrı ve duyu kusurları oluşursa test pozitif olarak değerlendirilir.
Karpal tunel sendromu en çok servikal radikülopati dediğimiz boyundan kaynaklanan sinir kökleri ile ilgili rahatsızlıklarla karışabilir. Örn. Boyun fıtıkları. Servikal radikülopatilerde şikayetler boyun hareketi ile artar istirahatle geçer.
Teşhis
Klinik muayenede yukarıda değinilen Phalen testi ve Tinel bulgusu fikir vermekle beraber kesin teşhis EMG ile konur. Ancak yine de % 31 e kadar vakada EMG nin normal olabileceği unutulmamalıdır. 
Laboratuvar testleri etyolojinin karanlık olduğu durumlarda önerilir. Örn. Kan şekeri diyabeti ekarte etmek için, tiroit hormon seviyeleri hipotroidi yönünden araştırılmalıdır.
Tedavi
Cerrahi Olmayan Tedavi :Hafif tutulum gösteren vakalar için önerilir.
 1. İstirahat
 2. Non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar
 3. Nötral pozisyon sargıları 
 4. Steroid enjeksiyonu 
Cerrahi Tedavi :(Mikro cerrahi):Cerrahi olmayan tedaviye dirençli vakalar için veya ciddi duyu kaybı ve tenar adelede atrofinin mevcut olduğu vakalar için uygulanır. Karpal tunel iki taraflı ise genelde daha ağrılı olan el opere edilir. El bileğinde  yaklaşık 2 cm lik bir cilt insizyonu lokal anestezi altında açılarak yapılan işlemdir. Yaklaşık 20 dakikalık bir müdahaledir.
      
 

 

16.12.2012