Laboratuvar

Biyokimya I Hormon I Hematoloji I Mikrobiyoloji

Hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmeti kendine görev edinen Özel Medikent Hastanesi Merkez Laboratuvarı, laboratuvarcılık alanında kendini yenileyen bir vizyon ile kalite değerlerini önde tutan bir kurum olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Başarılı ve iyi bir sağlık hizmeti için kaliteli laboratuvar sonuçları çok önemlidir. Günümüz tıp uygulamalarında vazgeçilmez koşul kabul edilen hasta güvenliği, laboratuvar sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliği ile yakından ilgilidir. Üyesi olduğumuz uluslararası kalite kontrol programları ile standartlarımızı en yüksek düzeyde tutmaya çalışmaktayız.  Laboratuvarımızda; uluslararası geçerli metodlardan oluşan deney prosedürlerine göre analizler yapılmaktadır. Kalite kontrol ve kalibrasyon prosedürlerini düzenli ve aksatmadan; iç ve dış kalite kontrolleri ile denetlenen cihazlarla, testleri en kısa zamanda sonuçlandırıp hasta ve hekim memnuniyetini sağlamayı ve sürekli gelişimi hedefleyen hizmet anlayışını benimsemektedir.

Özel Medikent Hastanesi Merkez Laboratuvarı, “sonucu değil, doğru sonucu” sunmayı hedeflemektedir. Sağlık sektöründeki gelişmeleri ve eğitimin sürekliliğini esas alarak laboratuvarımızı büyütmeyi ve verimliliğini artırmayı hedeflemekte, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini sürekli göz önünde bulundurmaktayız.

 

BİRİMLERİMİZ

 • BİYOKİMYA
 • HORMON
 • HEMATOLOJİ
  • Hemogram
  • Koagulasyon testleri
  • Kardiyak testleri
  • Sedimantasyon
  • Periferik yayma
 • MİKROBİYOLOJİ
  • İmmunoseroloji
  • Bakteriyoloji
  • Parazitoloji
  • Viroloji (Antijen, antikor)
  • İdrar Analizi (Mikroskobisi ve Biyokimyası)
  • Sperm Analizi
  • Alerji (Deri Prick Testi)

BİYOKİMYA-HORMON-HEMATOLOJİ

Laboratuvarımız, 7 gün/ 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda geniş bir spektrumda sunulan biyokimya/hormon, hematoloji testleri kalite kontrol merkezleri denetiminde ve uluslararası kabul gören tam otomatize cihaz ve kitlerle, standartlara uygun şekilde çalışılmaktadır. Uluslararası kalite kontrol programlarına katılan laboratuvarımızda, tüm cihaz ve malzemelerin kontrolleri ve bakımları, bilimsel öneriler doğrultusunda yapılmaktadır.

MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyolojide her tür kültür ve antibiyogram, standart yöntemlerle yapılmaktadır. İdrar, endotrakeal aspirat ve bronkoalveoler lavaj örneklerinde kantitatif kültür yapılmaktadır. Laboratuvarımızdaki otomatize kan kültür sistemi, klasik sistemlerle daha geç ve güç üreyen Brucella gibi mikroorganizmaları, en geç beş gün içinde üretmektedir. Kan kültür üremeleri sürekli takip edilmekte, sonuçlar ilgili hekime hemen bildirilmektedir. Üretilen tüm bakteriler, tür düzeyinde tanımlanarak antibiyotik duyarlılık sonuçları çalışılarak rapor edilmektedir.

            Antibiyogramlarda denenen antibiyotikler, EUCAST (EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING) standartlarına uygun olarak, klinikte kullanılabilecek ilk seçenek ve alternatifleridir. Hastanelerde ve özellikle yoğun bakımlarda giderek artan mantar enfeksiyonlarının çoğunu oluşturan mayalar için tür tayini yapılmaktadır.

Hepatit B, Hepatit C, HIV, Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirus(CMV) testleri günlük olarak çalışılmaktadır. Laboratuvarımızda gerçekleştirilen bakteriyolojik kültür, antibiyogram, parazitolojik testler ile Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve HIV testleri, dış kalite kontrollerine tabidir.

BİYOKİMYA

Glukoz

Üre

Kreatinin

Ürik asit

Protein(total)

Albumin

AST(SGOT)

ALT(SGPT)

Gamma Glutamiltrasferaz(GGT)

Alkalen Fosfataz (ALP)

Amilaz

Bilurubin,Total

Bilurubin,Direkt

Kolesterol,total

Trigliserit

HDL-Kolestrol

LDL-Kolestrol(Direkt)

LDH

Kreatin Kinaz(CK),total

Kreatin Kinaz-MB (CK-MB)

Demir (Fe)

Demir bağlama kapasitesi (UIBC)

Sodyum

Potasyum

Klor

Kalsiyum

Magnezyum

Fosfor (P)

Glikolize hemoglobin(HbA1C)%

ASO(kantitatif)

CRP(kantitatif)

RF(kantitatif)

Protein kantitatif (İdrarda) 

Kreatinin, idrar, spot

Mikroalbümin, idrar, spot

HORMON

Ferritin

Folik asit

Vitamin B12

Serbest T3

Serbest T4

TSH

FSH

LH

Estradiol (E2)

Prolaktin (PRL)

Progesteron

Beta Hcg

IgE

PSA

PSA(serbest)

HBs Ag

Anti HBs

Combi(Anti HIV-P24 Ag)

Anti HCV

Anti Toxoplazma IgG

Anti Toxoplazma IgM

Anti Rubella IgG

Anti Rubella IgM

Anti CMV IgG

Anti CMV IgM

CEA-Karsinoembriyojenik antijen

CA 19-9

CEA 15-3

CA 125

Serbest Testosteron

Total Testesteron

1,25-Dihidroksi Vitamin D

İnsülin 

HOMA-IR (İnsülin Direnci)

Kortizol

Parathormon (PTH)

Anti Tiroglobulin antikor

Anti TPO

HEMOTOLOJİ-KARDİYAK TESTLER

Sedimantasyon

Hemogram

Periferik yayma

Protrombin zamanı

APTT

Kanama zamanı

Pıthtılaşma zamanı

Troponin I

D-Dimer

MİKROBİYOLOJİ

İdrar biyokimyası

İdrar mikroskopisi

Dışkıda selobant

Gaitada gizli kan

Gaitada rotavirüs antijeni

Gaitada adenovirüs antijeni

Gaiatada amip antijeni

Gaitada helicobakter antijeni

Gaitada parazit aranması

SEROLOJİ

Kan grubu ve Rh

Cross match

Brucella aglütinasyon (Rose Bengal)

Brucella tüp aglütinasyon (Wright testi)

VDRL/RPR

BAKTERİYOLOJİ

Abse kültürü

Balgam kültürü

İdrar kültürü

Vajen kültürü

Kan kültürü

Gaita kültürü

Plevra sıvısı kültürü

Periton sıvısı kültürü

Yara kültürü

Kulak kültürü

BOS kültürü

Boğaz kültürü

Burun kültürü

Vücut eklem sıvısı kültürü

Boyasız mikroskopik inceleme

Kültür ve Antibiyogram Duyarlılık Testi

 Spermiyogram

 Alerji (Deri Prick Testi)